Vedtægter

VEDTÆGTER FOR JAZZKLUBBEN “JAZZIN’RIBE”

§1 Foreningens navn: “Jazzin’Ribe”

1.1 Foreningen er stiftet den 1. juni 1993 og har hjemsted i Ribe.

1.2 Foreningen tilsigter ingen økonomisk gevinst, og foreningens økonomi holdes inden for rammerne af

de regler, der gælder for foreninger med almennyttig status.

1.3 Foreningens indtægter bruges til foreningens fortsatte drift i henhold til formål.

1.4 Foreningen samarbejder, hvor det er muligt og/eller nødvendigt, med kommune, region og stat og andre kulturelle foreninger.

 

§2 Formål

Det er foreningens formål at

2.1 Udbrede kendskabet til og fremme interessen for jazzmusik af kunstnerisk høj kvalitet ved at arrangere koncerter i Ribe og omegn.

2.2 Være et stimulerende forum i Ribe for jazzinteresserede, udøvende og tilhørere, herunder en særlig forpligtigelse over for unge og uddannelsessøgende.

 

§3 Medlemskab

3.1 Alle kan tegne medlemskab i “Jazzin’Ribe”.

3.2 Medlemskab opnås ved at betale kontingent. Bestyrelsen afgør hvorvidt et medlemskab opretholdes eller ej ved manglende indbetaling eller anden misligholdelse.

3.3 Medlemskabet berettiger til deltagelse i de af foreningen arrangerede koncerter og arrangementer til en særlig medlemspris/abonnementspris. Det er kun medlemmer, der kan deltage i foreningens styrende organer, udvalg, arbejdsgrupper m.m., medmindre bestyrelsen vælger at fravige reglen i ad hoc-tilfælde.

3.4 Alle medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.

3.5 Alle hverv, som udføres af medlemmerne inden for foreningens drift, er ulønnede. Honorarer gives til musikere, webmaster samt andre der er bestilt af bestyrelsen til at udføre opgaver uanset at disse er medlemmer. Hvor der er krav om en bestemt tarif, følges denne; i andre tilfælde forhandles honorarernes størrelse.

§4 Kontingent

4.1 Kontingent til foreningen opkræves én gang årligt og bruges i henhold til foreningens formål.

4.2 Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

§5 Hæftelse

5.1 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

5.2 Hverken medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer kan gøres til genstand for kreditorforfølgelse, medmindre de efter lovgivningens almindelige regler herom har pådraget sig et selvstændigt ansvar.

5.3 “Jazzin’Ribe” forpligtes ved formandens, næstformandens eller kassererens underskrift.

 

§6 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

6.2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen.

6.3 Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Skriftlig afstemning holdes, såfremt en af de fremmødte kræver det. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller brev.

6.4 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder mødet og afgør ethvert spørgsmål om sagernes behandling. Generalforsamlingen kan om fornødent vedtage en forretningsorden for mødet.

 

§7 Ordinær generalforsamling

7.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

7.2 Indkaldelse til generalforsamling sker ved meddelelse i lokalpressen 2 uger før.

7.3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

7.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Bestyrelsens beretning, herunder planer for det kommende år.

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4) Behandling af indkomne forslag.

5) Budget, herunder fastsættelse af medlemskontingent.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7) Valg af revisor, samt suppleant for denne.

8) Eventuelt

§8 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis:

A: Et flertal i bestyrelsen finder det ønskeligt,

B: Mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt med angivelse af dagsorden over for bestyrelsen begærer dette.

8.2 Indkaldelse skal ske ved bestyrelsen med mindst 1 uges varsel.

 

§9 Bestyrelsen

9.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer valgt af og blandt medlemmerne.

9.2 Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. På generalforsamlinger på lige årstal vælges 2

bestyrelsesmedlemmer og på ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

9.3 Hvert år vælges 2 suppleanter

9.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv, og bestyrelsen fastsætter, inden for vedtægternes rammer, sin forretningsorden, herunder funktionsbeskrivelser.

9.5 Formand og kasserer kan, med ansvar for den øvrige bestyrelse, træffe afgørelser af hastende karakter, hvor det ikke har været muligt at samle en beslutningsdygtig bestyrelse.

9.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.

9.7 Formanden repræsenterer foreningen udadtil.

9.8 Bestyrelsen fører referat af hvert bestyrelsesmøde.

§10 Regnskab

10.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, 1. januar – 31. december

10.2 Årsregnskabet, indeholdende driftsregnskab og status udfærdiget i overensstemmelse med god regnskabsskik, afleveres til revisor, der efter endt revision forsyner det med revisorpåtegning.

10.3 Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 

§11 Vedtægtsændringer

11.1 Ændringer i nærværende vedtægter kan kun finde sted på to på hinanden følgende

generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

11.2 Beslutning om vedtægtsændring kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§12 Opløsning

12.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

12.2 Det skal af indkaldelsen fremgå, at der på den ekstraordinære generalforsamling skal træffes beslutning om opløsning af foreningen.

12.3 Beslutning om opløsning kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

12.4 Ved opløsning af “Jazzin’Ribe” skal et eventuelt overskud anvendes i henhold til foreningens formål.